Netherlands

Enactus Worldwide

image desc

Privacy Policy

 • Inleiding
 1. Enactus NL hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Enactus NL heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement geeft Enactus inzicht in hoe zij in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat.
 2. Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam www.enactus.nl en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen en op alle diensten die worden aangeboden door Enactus.
 3. Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

  Persoonsgegevens: doel en verwerken
 4. Om onze diensten optimaal te kunnen verlenen en betrokken personen op de hoogte te brengen van informatie en diensten van de stichtingen, gebruikt Enactus in voorkomende gevallen persoonsgegevens.
 5. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’) van toepassing.
 6. Het gebruik van persoonsgegevens wordt in de Wbp aangeduid met ‘verwerken’. Enactus zorgt er voor dat zij het verwerken van persoonsgegevens altijd baseert op een van de grondslagen zoals omschreven in artikel 8 van de Wbp.
 7. Enactus NL voegt alumni toe aan haar elektronische nieuwsbrief zoals wederzijds overeengekomen in de vrijwilligersovereenkomst. Als ontvanger kunt u zich handmatig uitschrijven. De link vindt u onderaan in de nieuwsbrief.

  Rechten van betrokkenen
 8. Betrokkenen in de zin van de Wbp zijn natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit kunnen onder meer cliënten, relaties, werknemers, leveranciers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en bezoekers van de webpagina’s van Enactus zijn.
 9. Betrokkenen worden in voorkomende situaties door Enactus op toegankelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd over de gegevensverwerking van persoonsgegevens. In geval van verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen het recht op inzage en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.
 10. Als u wilt weten of Enactus persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek, eventueel vergezeld van uw zienswijze, sturen naar info@enactus.nl
 11. Enactus behandelt een inzageverzoek in principe binnen 4 weken. Als er persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal Enactus u van deze persoonsgegevens een volledig en duidelijk overzicht sturen, inclusief een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers en de beschikbare informatie over de herkomst van de persoonsgegevens. Als onverhoopt blijkt dat persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om de persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

  Beveiliging persoonsgegevens
 12. De Wbp verplicht Enactus om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Enactus heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

  Dienstverlening door derden
 13. Enactus schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Enactus blijft in deze situaties in beginsel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Enactus contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

  Bewaartermijn
 14. Enactus bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

  Wijzigingen
 15. Enactus behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Enactus en een derde/betrokkene.